Hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp är inte en hjärtsjukdom. Faktum är att många av de cirka 10 000 svenskar som drabbas årligen, är till synes friska, aktiva människor utan symptom. När hjärtats pumpförmåga av okänd anledning slutar att fungera blir den drabbade omedelbart medvetslös. Eftersom hjärnan är beroende av det syresatta blod hjärtat tillför, är det helt livsavgörande att omgivningen larmar ambulans och omedelbart inleder hjärt-lungräddning.

Hjärtat är en muskel

Hjärtat är en muskel som kan liknas vid den egna knutna handen i storlek.
I den övre delen av hjärtat sitter den så kallade sinusknutan. Sinusknutan alstrar och skickar ut små elektriska signaler som leds via retledningssystemet till alla delar av hjärtmuskeln. För varje signal drar hjärtmuskeln snabbt ihop sig och pressar ut blodet via pulsådern till alla kroppens blodkärl.
Hjärtats rytm kan variera. Kvinnor har till exempel normalt lite hastigare hjärtrytm än män. Man brukar dock säga att hjärtmuskeln drar ihop sig cirka 60 gånger per minut vid normalpuls.

Hjärtats pumpförmåga upphör

Vid ett plötsligt hjärtstopp, som inte sällan orsakas av en hjärtinfarkt, övergår hjärtats normala rytm i ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer) och pumpförmågan upphör omedelbart att fungera. Detta är en katastrof för hjärnan, som är beroende av syresatt blod för att kunna fungera, och om den drabbade
ska överleva måste hjärtrytmen återställas inom ett par minuter. Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan
behandling startar. Det är med andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter igång hjärt-lungräddning inklusive hjärtstartare (defibrillator)
i väntan på ambulansen.

Bestående hjärnskador efter 3-4 minuter

Den sorgliga statistiken visar att det redan efter tre till fyra minuter finns risk för bestående hjärnskador och för varje minut som går, om ingen ingriper, ökar risken att dö med 10 procent. För att rädda en drabbad behövs kunskaper i hjärt-lungräddning och för att starta ett stillastående hjärta, krävs en defibrillator - det vill säga hjärtstartare.

Hjärtinfarkt och hjärtstopp

Hjärtstopp och hjärtinfarkt är två helt olika tillstånd. Vid en hjärtinfarkt drabbas en del av hjärtmuskeln av akut syrebrist vilket kan leda till svår smärta och nedsatt pumpförmåga.

Små variationer förekommer och är inte farligt

Små variationer i hjärtats rytm betraktas inte som något onormalt. Sjukliga störningar kan däremot vara allvarliga. Exempel på sådana är när hjärtat slår mindre än 50 slag per minut, bradykardi, eller mer än 100 slag per minut, takykardi.
En direkt livshotande form av hjärtrytmrubbning är kammarflimmer. Detta tillstånd leder till ett plötsligt hjärtstopp.