Stänk i ögat

Senast uppdaterad:
2023-12-25
Författare:
Elia Malmsten
Medicinskt granskad
Denna artikel går att anpassa efter kompetensnivå:

Om du skulle råka ut för en olyckshändelse och få kemikalier i ögat kan det medföra frätskador av varierande svårighetsgrad.

Larma

Om du fått in kemikalier i ögat och begär att få prata med Giftinformationscentralen som har öppet dygnet runt och kan ge vidare information kring vad du ska göra.

Symptom

Om du får ett frätande ämne i ögat uppkommer symtom omedelbart i form av smärta, rött öga, ökat tårflöde, dimsyn och ljusskygghet.

Första hjälpen
  • Skölj ögat omedelbart med ljummen vätska.
  • Spola ögat med en mjuk vattenstråle från exempelvis ett rent vattenglas, eller använd duschen under minst 15 minuter.
  • Ta bort eventuella kontaktlinser så snart som möjligt, eller skjut åt sidan om det är svårt att få ut dem.
  • Håll isär ögonlocken och titta åt olika håll så att sköljningen blir effektiv.
  • Ring 112 och begär giftinformation för bedömning av risken.
  • Om irritationen finns kvar, kontakta akutmottagning på ögonklinik.
  • Fortsätt att skölja upprepade gånger under färden till sjukhuset.

De ämnen som kan leda till ögonskador kan förekomma som syra eller bas/alkalier och i olika former; fasta, flytande, gaser eller dimma. Frätande ämnen som är alkaliska (högt pH) och orsakar ögonskador är bland annat lut, kaustiksoda, våt cement, propplösare och ämnen med vanligt förekommande syror (lågt pH) är till exempel blekningsmedel, batterisyra och målarfärg.

Starka syror eller starka alkalier är frätande och kan skapa sår på ögats bindhinna och hornhinna. Basiska ämnen orsakar oftare kemiska ögonskador som i regel är mer omfattande än skador orsakade av starka syror. Detta beror på att baser tar sig snabbt djupt ner i vävnaden och kan på så sätt orsaka allvarliga bestående skador.

Behandling

Frätskador i ögat orsakade av kemikalier är ett potentiellt synhotande tillstånd. Behandling bör därför inledas omgående för att undvika bestående skada. Omedelbar ögonspolning vid olycksplatsen är av störst vikt och val av vätska är av mindre betydelse. Kranvatten blir ofta förstahandsvalet på grund av dess lättillgänglighet. Eventuella kontaktlinser ska avlägsnas och ögonlocken måste aktivt hållas isär för att få till en effektiv sköljning av ögat. Spolningen av ögat ska pågå minst 15 minuter om det är en kemikalie med neutralt pH och minst 30 minuter om lågt eller högt pH-värde. Telefonkontakt med Giftinformationscentralen kan bistå med information kring kemikalie, spoltid samt om du ska uppsöka läkare eller ej.

Hur undviker jag att få stänk i ögat?

Det är mycket viktigt med förebyggande åtgärder som att använda skyddsglasögonen vid hantering av frätande ämnen samt att förvara kemikalierna korrekt och markera dem adekvat för att minimera risken för ögonskador.

Prognos

Majoriteten av alla frätskador på ögat är av lindrig grad och lämnar inga bestående komplikationer. Ögonskadans allvarlighetsgrad beror på hur starkt ämnet är (pH), dess koncentration, mängden som hamnat i ögat och hur snabbt spolningen av ögat påbörjats.

Ring 112
Symptom
Första hjälpen
Hitta på sidan
Hitta på sidan

Alla kan rädda liv. Gå en utbildning som både du och personer i din omgivning har nytta av hela livet.

Gör en bokningsförfrågan