Teamträning

Utbildningen i A-HLR består till största delen av praktisk färdighetsträning och teamträning. Du måste alltså vara väl förberedd när du kommer till kursen.

Mål för teamträningen är att träna:

 • Följsamhet till handlingsplanen för A-HLR vuxen.
 • Kommunikation och samarbete.
 • Rollen som teamledare.
 • Rollerna som följare.

Under kursen kommer du att öva scenarier som är anpassade till din egen verksamhet. Det är inte bara patientens hjärtstopp som kan utvecklas på olika sätt. Miljön där det händer och omständigheterna runt den drabbade skiljer sig också åt. Det finns också fler faktorer som teamet behöver tänka på, exempelvis ett gott omhändertagande av patientens närstående. Under teamträningen kommer instruktören att försöka skapa en så verklig situation som möjligt. Efter genomfört scenario görs en återkoppling där man går igenom vad som hände. Under återkopplingen kan någon, eller några av punkterna inom CRM diskuteras, t.ex. situationsmedvetenhet eller kommunikation. Ibland låter instruktören teamet genomföra exakt samma scenario en gång till innan man går vidare med ett nytt.

Vad förväntas av en teamledare?

Alla vill ha en lugn, trygg och kompetent teamledare, speciellt i situationer där det är bråttom. Teamledaren är huvudansvarig för att handlingsplanen följs. Han/hon kontrollerar att HLR-tekniken är korrekt, att samarbetet fungerar utan missförstånd och alla åtgärder blir utförda. Teamledaren är den som har möjlighet att analysera varför patienten drabbats av hjärtstopp och ska aktivt tänka på att åtgärda ev. reversibla orsaker, 4H och 4T. Teamledaren måste även se till att närstående tas omhand. I början av behandlingen kan det vara ont om personal, då bör den som är ansvarig för defibrillatorn även vara teamledare. När larmgrupp eller annan förstärkningsresurs anländer, bör oftast teamledarskapet överlåtas till högsta medicinska kompetens. Mer om teamledarens roll finns att läsa i avsnittet om CRM och i Vårdhandboken.

Som teamledare vid hjärtstopp ska du först försäkra dig om att:

 • larmgrupp är larmad
 • HLR pågår med god kvalitet utan avbrott och att den som utför bröstkompressioner byts av efter två minuter
 • defibrillator och annan akututrustning finns på plats
 • du har kontroll på tiden.

När hjälpmedel är på plats ska du som teamledare se till att:

 • teamet utför HLR med två-livräddarteknik och använder hjälpmedel för luftvägshantering
 • avbrott i kompressioner minimeras
 • den som är defibrilleringsansvarig analyserar korrekt
 • och vid behov defibrillerar så snart som möjligt
 • syrgas är ansluten
 • det finns en fungerade sug
 • handlingsplanen följs
 • läkemedel ges i rätt dos vid rätt tidpunkt
 • tider och åtgärder dokumenteras på arbetsbladet
 • säkerheten beaktas.

Ytterligare saker att tänka på som teamledare:

 • analysera tänkbar orsak till hjärtstoppet — är den reversibel?
 • avdela en person för att ta hand om närstående inne på rummet eller utanför, beroende på hur de närstående själva vill ha det
 • avdela en person för att ta fram journal
 • summera inför teamet vilken situation ni har och hur planen ser ut
 • rapportera över till larmgruppen då de kommer.

Att tänka på som följare:

 • alla i teamet har ett ansvar för att arbetet håller hög kvalitet
 • varje teammedlem ska utföra de egna arbetsuppgifterna med bästa möjliga kvalitet
 • den som upptäcker någonting som inte blivit gjort eller inte görs med god kvalitet har ansvar för att uppmärksamma teamledaren på det.

Slutligen

Ingen situation är den andra lik, inte heller vid hjärtstopp. Genom att repetera behandlingen av hjärtstopp på egen hand och i samarbete med arbetskamrater kan du vara förberedd och tänka klart när duett hjärtstopp inträffar.