Teamarbete

Att behandla en patient med hjärtstopp är ett teamarbete i en situation där många viktiga saker ska göras samtidigt. Ofta sker arbetet dessutom i team som bildats just för den aktuella situationen och där inte alla deltagarna haft möjlighet att träna tillsammans. En tydlig och väl inövad struktur för arbetet bidrar till minskad stress och ökar förmågan att handla rationellt och säkert i syfte att uppnå en god och säker vård. Att arbeta strukturerat och ändamålsenligt i en stressig situation är en svår utmaning, men med tydlig organisation av arbetet och regelbunden träning är det möjligt att nå dit.

Handlingsplanen är ett redskap som bidrar till att det gemensamma arbetet runt patienten blir så säkert och effektivt som möjligt. Den bör finnas på plats vid behandlingen av en patient med hjärtstopp, främst som ett kognitivt hjälpmedel för båda teamledaren och resten av teamet. Utbildning och regelbunden träning innebär att teamets alla medlemmar har en gemensam kunskapsbas och en förförståelse för situationen. Därigenom minskar risken för missförstånd. Ett tips är att teamledaren tydligt kommunicerar till teamet om man befinner sig i handlingsplanens VF/VT-spår eller i asystoli/PEA-spåret, och hur långt det är kvar till nästa analys. Det ökar tydligheten och minskar risken för missförstånd och bortglömda åtgärder.

Crew Resource Management

En metod för att optimera teamarbete är Crew Resource Management (CRM). Metoden härstammar ursprungligen från flyget och togs fram efter att undersökningar visat att orsaken till flygolyckor till 7096 beror på den mänskliga faktorn. Den är sedan modifierad för sjukvården på 90-talet och fokuserar på icke-tekniska färdigheter som kommunikation, ledarskap och följarskap. Metoden innebär att de teoretiska kunskaperna och praktiska färdigheterna som redan finns inom gruppen används tillsammans med icke-tekniska färdigheter som kommunikation, beslutsfattande och situationsmedvetenhet.

Viktiga punkter inom CRM

Situationsmedvetenhet

 • Alla ska ha samma bild av situationen, veta i vilken situation man befinner sig och vad målet är.
 • Undvika fixeringsfel — kan det vara något annat än man först trodde?

Fatta beslut och prioritera

 • Vad är viktigast just nu? Omprioritera om situationen ändras.
 • Planera framåt.

Tydlig kommunikation

 • Använd SBAR.
 • Adresserad kommunikation.
 • Closed loop.

Ledarskap och följarskap

 • Enligt CRM består ett team av fler än två personer, men principen kan användas även om man endast är två kring patienten.
 • En person är teamledare och de andra teammedlemmarna benämns följare.
 • Teamledaren organiserar arbetet, fördelar arbetsuppgifter, klargör situationen, samt lyssnar på följarna.
 • Följarna har eget ansvar för arbetsuppgifter, bekräftar att information är mottagen och uppgifter utförda, samt delar med sig av egna observationer.

Be om hjälp tidigt

Tecken på mognad - inte en svaghet!

Använda all tillgänglig information och alla tillgängliga resurser

 • Allas röst är lika mycket värd.
 • Närstående kan ha viktig information som lätt missas.
 • Använd kognitiva hjälpmedel, till exempel handlingsplanen A-HLR.

CRM uppmuntrar till en öppen attityd med möjlighet för alla i teamet att ställa frågor och säga till om något är fel. Teamets samlade kunskap är större än kunskapen hos den kunnigaste. Genom ett bra teamarbete förbättras arbetsklimatet vilket leder till minskad risk för misstag och en ökad patientsäkerhet. Mer om detta finns att läsa i Vårdhandboken.

Arbetsfördelning i prehospital miljö

Ambulanspersonal måste vara beredd att behandla en patient med hjärtstopp i vilken miljö som helst och med de resurser som finns, ibland bara med två medarbetare. God kommunikation krävs för att kunna fördela arbetsuppgifterna på de medarbetare som finns tillgängliga. vid hjärtstopp utanför sjukhus är det vanligt att privatpersoner eller insatspersonal från räddningstjänst, polisen eller annan organisation har påbörjat livräddning innan ambulansen anländer. Tacka inte nej till hjälp genom att ta över arbetsuppgifter i onödan. Använd insatspersonalen, styr upp det som eventuellt behöver styras upp, och var tacksam för den hjälp du får i en situation där den ordinarie personalen inte riktigt räcker till.

Arbetsfördelning på sjukhus

På sjukhus och speciellt på akutavdelningar finns det ofta tillräckligt med personal för att vid ett hjärtstopp kunna ansvara för en uppgift var. Innan alla är på plats eller vid begränsade resurser måste varje person ansvara för flera uppgifter. Tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering ska alltid prioriteras. Eventuella övertaliga personer bör avvakta på lagom avstånd, beredda att rycka in om de behövs.

Dokumentation

Ett arbetsblad som kan användas som underlag för dokumentation vid hjärtstopp finns att ladda ner på hir.nu. Den som dokumenterar kan vara ett stöd för teamledaren, alla standardiserade åtgärder finns angivna på arbetsbladet. Många defibrillatorer har ett system för lagring av händelser, antingen bara tidpunkten eller specificerade händelser som väljs från en lista, vilket kan vara ett bra stöd i dokumentationen.