Svenska rådet för hjärt-lungräddning

HLR-rådet är en nationell kunskaps- och utbildningsorganisation som verkar för att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp, samt för spridning av utbildning i hjärt-lungräddning och första hjälpen.

HLR-rådets mål

HLR-rådets övergripande mål är att rädda liv genom ett optimalt omhändertagande av personer med hjärtstopp i Sverige samt stödja forskningen inom området.

Det ska åstadkommas genom att:

 • sprida kunskaper i samhället och inom sjukvården om första hjälpen och behandling av hjärtstopp
 • skapa, utveckla och revidera riktlinjer och utbildningsprogram för behandling av hjärtstopp och första hjälpen
 • skapa, utveckla, revidera etiska riktlinjer för behandling av hjärtstopp
 • följa effekten av ovanstående i form av överlevnad och cerebral funktion.

Ett nationellt strategidokument om HLR-rådets mål och hur dessa ska uppnås finns på hir.nu.

HLR-rådets utbildningsprogram

Utbildningsprogram för sjukvården

Inom sjukvården finns två utbildningsprogram på grundnivå:

 • S-HLR Vuxen, Hjärt-lungräddning vuxen för sjukvårdspersonal
 • S-HLR Barn, Hjärt-lungräddning barn för sjukvårdspersonal.

Det finns två påbyggnadsutbildningar avsedda för t.ex. anestesi- och intensivvård, akutmottagning och ambulanssjukvård:

 • A-HLR Vuxen, Avancerad hjärt-lungräddning vuxen
 • A-HLR Barn, Avancerad hjärt-lungräddning barn.

Utbildningsprogram för samhället

I samhället finns fyra utbildningsprogram:

 • Vuxen-HLR, Hjärt-lungräddning vuxen
 • Barn-HLR, Hjärt-lungräddning barn (0 till 18 år)
 • HLR för insatspersonal
 • Första hjälpen och hjärt-lungräddning.

HLR och första hjälpen utbildning i skolan är ett fristående utbildningsmaterial anpassat för lärare och elever i grundskolan. Materialet som bland annat innehåller lektionsplanering, filmer och lärarhandledning, hlr.nu.

För utbildning av larmcentralspersonal finns specificerade behandlings- och utbildningsmål, samt utbildningsmaterial för telefonassisterad-HLR (T-HLR), se hir.nu.

Utbildningsmaterial 2021

Utbildningsmaterialet baseras på internationella riktlinjer från det europeiska HLR-rådet publicerade 2021 (erc.edu). De vilar på en systematisk genomgång av vetenskap och beprövad erfarenhet. En sammanfattning av de svenska riktlinjerna finns på hir.nu.

Livet efter hjärtstopp - Informationsmaterial till överlevare och närstående

Materialet är utformat för bidraga med information och stöd till personer som överlevt hjärtstopp och deras närstående. Den rekommenderas också till personal som vårdar dessa personer samt till HLR-instruktörer.

Mer information finns på hir.nu/vard-efter-hjartstopp

Register

Svenska HLR-rådets utbildningsportal

I utbildningsportalen registrerar instruktören alla deltagare som genomgått någon av HLR-rådets utbildningar. Registreringen ligger till grund för forskning och utveckling.

Sveriges Hjärtstartarregister

Sveriges Hjärtstartarregister är ett nationellt register med huvudsyfte att alla publika hjärtstartare utanför sjukhus, ska registreras och synliggöras på en karta för att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp. På kartan kan livräddare och larmoperatör se var närmaste hjärtstartare är placerad

geografiskt samt tillgänglighetstider. Registret utgör även en viktig kunskapsbas för forskning. Registreringen är kostnadsfri, frivillig och sker enkelt på hjartstartarregistret.se. Hjälp oss att hitta oregistrerade hjärtstartare och tipsa ägare om registret (hjartstartarregistret.se).

Register med annan huvudman

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret

Svenska HLR-registret är ett nationellt kvalitetsregister där hjärtstopp på och utanför sjukhus, samt överlevarnas hälsa och livskvalitet följs upp. För forskning och utveckling inom hjärtstoppsbehandling utgör registret en viktig kunskapskälla. Årsrapporten publiceras på shår.registercentrum.se, och intresserade kan ta del av aktuell statistik, ladda ner tabeller och göra jämförelser mellan regioner.