Praktisk pedagogik

Som HLR-instruktör ska du stödja kursdeltagarna att lära sig HLR, och inspirera dem till att våga agera vid hjärtstopp eller om någon behöver första hjälpen. HLR-rådets övergripande mål för samtliga utbildningar är att kursdeltagarna ska kunna omsätta sina kunskaper till sin egen vardag hemma, i skolan, på arbetet och ute i samhället.

Skapa förutsättningar för lärande i trygg miljö

En av instruktörens uppgifter är att skapa ett positivt och tryggt inlärningsklimat för kursdeltagarna. De behöver i god tid få information om kursen (tid och plats), samt vad som förväntas av dem. Målen för utbildningen ska vara tydliga, konkreta och presenteras för kursdeltagarna. Att vara intresserad av det man ska lära sig har stor betydelse för lärandet. Som instruktör ska du informera, motivera och skapa tillfälle för reflektion och återkoppling. Ditt engagemang, din nyfikenhet och närvaro har stor betydelse för deltagarnas intresse och lärande.

Teori

Kursens teoretiska delar handlar om att förstå vad som händer och hur man skall agera vid sjukdomsfall och trauma. Som förberedelse rekommenderas deltagarna att genomföra programmets webbutbildning. Tillämpa aktivt lärande vilket innebär att deltagarna är aktiva och reflekterar över sitt lärande t.ex, genom att du ställer frågor till deltagarna om det viktigaste i varje avsnitt, i stället för att hålla korta föreläsningar om kursens teoretiska delar. Det uppmuntrar deltagarnas engagemang och stärker lärandet. Låt även deltagarna reflektera över egna, samt gruppens prestationer, och hur olika övningar har hanterats under kursen. Var lyhörd för frågor som uppkommer.

Praktisk träning

All HLR-utbildning innehåller stor andel praktisk träning. Det är den viktigaste delen av utbildningen som skapar handlingsberedskap inför en verklig situation. Motivationen och

lärandet ökar om deltagaren är aktiv och delaktig i sitt lärande. Varje kursdeltagare har en egen övningsdocka, vilket ger mycket tid till praktisk träning. Genom att deltagarna får öva, pröva

och lära sig av eventuella misstag befästs kunskapen. För att träning av praktiska moment ska fungera väl krävs det tydliga anvisningar:

 1. Informera om målet med övningen, samt berätta/visa vad deltagarna ska göra.
 2. Låt deltagarna öva.
 3. Be deltagarna sammanfatta det viktigaste i övningen, eller i vissa fall sammanfatta själv.

Kom ihåg att deltagarna gör som du gör. Håller du exempelvis ett för långsamt tempo när du visar bröstkompressioner, kommer troligen även deltagarna göra det. Som instruktör ska du utvärdera övningar, korrigera handgrepp, ge deltagarna utvecklande feedback på de praktiska momenten, samt kontrollera att målen nås. Det är viktigt att kursdeltagarna får öva tills de själva känner att de kan tekniken. Deltagarnas tilltro till den egna förmågan kan påverka om, och hur personen agerar vid en verklig händelse.

Att relatera teoretiskt innehåll, praktisk träning och scenarioträning till deltagarnas vardag ger ökad realism i övningen.Förbered deltagarna på hur en verklig situation kan se ut (t.ex. att den drabbade behöver vändas till ryggläge, trång miljö eller kräkning). Som instruktör ska du nivåanpassa utbildningen efter deltagarnas kunskaper och erfarenheter, men alltid inom ramen för den standardiserade kursbeskrivningen.

Utvecklande feedback

Att ge utvecklande feedback är en viktig metod för att stödja och stimulera deltagarnas lärande. Syftet är att hjälpa deltagaren att nå lärandemålen. Feedback handlar om att sätta deltagarens lärande i centrum. Det är en vägledning för att lösa uppgifter och nå mål genom att lyfta fram och förstärka det som är bra. Det handlar också om att få deltagaren att förändra, eller förbättra det som inte utförs på ett korrekt sätt.

Framgångsfaktorer för utvecklande feedback:

 • ges med fokus på den som får feedback
 • börja med någonting positivt och bekräftande
 • ska ges i direkt anslutning till det som utförts
 • ska vara så konkret som möjligt och inte allmän och ”svepande"”.
 • ska vara framåtsyftande (t.ex. råd om hur deltagaren kan förbättra sin prestation i riktning mot målet)
 • ersätt ordet ”man” med ”jag”,
 • fokuserar på det viktigaste att ge feedback på.

När du ger deltagaren utvecklande feedback kan du följa detta exempel: "Din kompressionstakt var bra, och om du trycker lite djupare kommer du att nå målet”. Du använder ordet ”och” i stället för ”men” då uppfattas inte din feedback som kritik.

Utvecklande feedback bidrar till att deltagarna kan reflektera över vad de har gjort, eller vad som hänt i en speciell situation. Innan du som instruktör ger utvecklande feedback på deltagarens praktiska moment ska deltagaren själv få möjlighet att reflektera och kommentera. Ofta är deltagaren väl medveten om vad som inte är tillräckligt bra. Ställ följdfrågor som t.ex. ”Vad kan du göra för att få ännu bättre HLR-teknik”?

Råd till den blivande instruktören

Var stolt över den kunskap du har. Du är HLR-rådets förlängda arm för att sprida kunskap om HLR - det kan vara någon du utbildat som räddar en medmänniskas liv.

 • Reflektera över din roll som instruktör:
 • Är ditt fokus på din egen insats, kursens innehåll eller deltagarnas utveckling?
 • Vilken betydelse har deltagarnas erfarenheter?
 • Var förberedd och var närvarande.
 • Försök att skapa situationer som deltagarna kan relatera till och som väcker intresse.
 • Tänk igenom hur du kan stödja deltagarna att nå målen med kursen.
 • Var påläst, men ge inte för mycket fakta.
 • Använd aktivt lärande och ställ frågor till deltagarna, till exempel på frågor finns i instruktörsboken.
 • Titta på dina kursdeltagare, ha ögonkontakt och tala tydligt.
 • Tänk på ditt kroppsspråk.
 • Hålltider.