Inledning

Till dig som instruktör

Välkommen till Svenska HLR-rådets instruktörsutbildning! Instruktörsboken baseras på de senaste internationella riktlinjerna för behandling av första hjälpen och hjärtstopp. Som instruktör är du en viktig representant för HLR-rådet genom att du utbildar och sprider information om första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR). Insatser som sker de första minuterna kan vara livsavgörande vid akut sjukdom eller allvarlig skada. Tidigt larm, tidig start av HLR med god kvalitet, och tidig defibrillering är avgörande för överlevnaden vid hjärtstopp. Utbildning i HLR och första hjälpen handlar även om att främja positiva attityder och verka för ett samhälle där vi bryr oss om och hjälper varandra.

Som Första hjälpen-instruktör ansvarar du för att hålla dig uppdaterad via HLR-rådets hemsida (hlr.nu) och sociala media, genom att använda aktuella instruktörs- och kursböcker, och genom att delta i lokala och nationella möten om HLR och första hjälpen. Tillsammans kan vi rädda fler liv!

Utbildningsprogrammet i första hjälpen

I detta utbildningsprogram ges teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och förmåga att agera i livshotande situationer såsom hjärtstopp, medvetslöshet, hjärtinfarkt, stroke, okontrollerade blödningar, brännskador eller vid allergisk chock. Medvetslöshet med normal andning övas genom att kursdeltagarna får placera varandra i stabilt sidoläge. Denna del övas separat i utbildningsprogrammet för Första hjälpen - ej i Vuxen-HLR programmet. Utbildningsprogrammet baseras på de internationella vetenskapliga riktlinjerna som publicerats av det Europeiska HLR-rådet: European and Resuscitation Council (ERC) år 2015 med uppdatering år 2021, du hittar dessa via: (erc.edu). Medicinsk vetenskap tillsammans med utbildningseffektivitet och lokal implementering där regelbunden utbildning, repetitionsutbildning, rutiner och uppdaterade kunniga instruktörer finns är det som i slutändan skapar överlevnad. ERCs och HLR-rådets riktlinjer vilar på en systematisk genomgång av vetenskap, beprövad erfarenhet, och överensstämmer med akutsjukvårdens behandlingsriktlinjer i Sverige. Svenska HLR-rådet i samverkan med Civilförsvarsförbundet och Svenska Livräddningssällskapet rekommenderar alla i samhället att årligen utbilda sig i vuxen-HLR och första hjälpen.

Lärandemål för deltagare i instruktörsutbildning för första hjälpen

När du genomfört instruktörsutbildningen ska du kunna:

 • Planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i första hjälpen och HLR enligt kursplanen
 • Skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • Bedöma att deltagarna utför första hjälpen åtgärder samt HLR med god kvalitet
 • Hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.

Utbildningsprogrammet består av tre utbildningsnivåer:

 • Grundutbildning, 4 timmar
 • Instruktörsutbildning, 8 timmar inklusive lunch
 • Huvudinstruktörsutbildning, 8 timmar inklusive lunch, utbildning sker centralt.

Förkunskaper och förberedelser för deltagare i instruktörsutbildning i Första hjälpen:

 • Instruktör i Vuxen-HLR
 • Genomgått grundkurs i första hjälpen och hjärt-lungrädd-

          ning inom 6 månader

 • Genomfört webbutbildning på grund- och instruktörsnivå i Första hjälpen med godkänt resultat
 • Läst kursbok och instruktörsbok samt tittat på filmerna
 • Förberett träningsuppgift (deltagarna ska kunna redovisa samtliga steg i utbildningen)

Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Svenska HLR-rådet är en nationell kunskaps- och utbildningsorganisation som verkar för att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp, samt för spridning av utbildning i hjärt-lungräddning och första hjälpen.

HLR-rådets mål

HLR-rådets övergripande mål är att rädda liv genom ett optimalt omhändertagande vid hjärtstopp i Sverige, samt att stödja forskning inom området. Det ska åstadkommas genom att:

 • Sprida kunskaper i samhället och inom sjukvården om första hjälpen och behandling av hjärtstopp
 • Skapa, utveckla, och revidera riktlinjer och utbildningsprogram för behandling av hjärtstopp och första hjälpen
 • Skapa, utveckla, och revidera etiska riktlinjer för behandling av hjärtstopp
 • Följa effekten av ovanstående i form av överlevnad och hjärnfunktion.

Ett nationellt strategidokument om HLR-rådets mål och hur dessa ska uppnås finns på hlr.nu.

Behandlingsmål vid hjärtstopp i samhället

 • Larm till 112 inom 1 minut från att personen hittats
 • Start av HLR inom 1 minut
 • Defibrillering ska kunna ske inom 5 minuter.

Utbildningsprogram för samhället

För HLR och första hjälpen utbildning i samhället finns fyra utbildningsprogram:

 • Vuxen-HLR, Hjärt-lungräddning vuxen
 • Barn-HLR, Hjärt-lungräddning barn (0 till 18 år)
 • HLR för insatspersonal
 • Första hjälpen och hjärt-lungräddning.

HLR och första hjälpen utbildning i skolan är ett fristående utbildningsmaterial anpassat för lärare och elever i grundskolan. Materialet som bland annat innehåller lektionsplanering, filmer och lärarhandledning, hlr.nu. För utbildning av larmcentralspersonal finns specificerade behandlings- och utbildningsmål, samt utbildningsmaterial för telefonassisterad-HLR (T-HLR), se hlr.nu.

Samtliga utbildningsprogram har grund-, instruktörs- och huvudinstruktörsnivå. Genom kaskadprincipen, som innebär att huvudinstruktörer kan utbilda nya instruktörer, som i sin tur utbildar kursdeltagare på grundnivå, nås en stor spridning av kunskaper i HLR och Första hjälpen.

Standardiserat utbildningsmaterial

HLR-rådets utbildningsprogram är standardiserade både till innehåll och metod. Utbildningen ska följa kursplanen och vara jämförbar oavsett vem som är instruktör. Budskap och handgrepp får inte ändras och mängden praktisk träning ska bibehållas.

Utbildningsmaterial 2021

Utbildningsmaterialet baseras på internationella riktlinjer från det Europeiska HLR-rådet publicerade 2021 (erc.edu). De vilar på en systematisk genomgång av vetenskap och beprövad erfarenhet. En sammanfattning av de svenska riktlinjerna finns på hlr.nu.

HLR-rådets webbsida och sociala media

Nyheter om HLR och första hjälpen, forskning, aktuella kongresser och utbildningar publiceras på hir.nu. Där finns även länkar till HLR-rådets webbshop för beställning av utbildningsmaterial, kontaktinformation till utbildningsföretag, utbildningsportalen och instruktionsfilmer. E-tidningen ”Rädda Liv” ges ut två gånger årligen till instruktörer. HLR-rådet och Hjärtstartarregistret finns på sociala media, följ gärna för att bli uppdaterad om nyheter.

HLR-rådets register

HLR-rådets utbildningsportal

I Utbildningsportalen (via hlr.nu) registrerar instruktören all genomförd HLR-utbildning; grund-, repetitions-, instruktörs och huvudinstruktörsutbildning. Syftet är att få kunskap om hur många som årligen utbildas i de olika programmen, och att kunna följa utvecklingen av utbildningsinsatser över tid. I vetenskapliga studier har man funnit ett starkt samband mellan andelen HER-utbildade i samhället och överlevnad vid hjärtstopp. I utbildningsportalen kan du administrera egna HLR-utbildningar, bjuda in kursdeltagare och utfärda digitala kompetenskort. Här finns också dokument för respektive utbildning såsom kursinbjudan,  bedömningsunderlag och scenarier för teamträning.

Sveriges Hjärtstartarregister

Sveriges Hjärtstartarregister är ett nationellt register med huvudsyfte att alla publika hjärtstartare utanför sjukhus ska registreras och synliggöras på en karta för att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp. På kartan kan livräddare och larmoperatör se var närmaste hjärtstartare är placerad geografiskt samt tillgänglighetstider. Registret utgör även en viktig kunskapsbas för forskning. Registreringen är kostnadsfri, frivillig och sker enkelt på hjartstartarregistret.se. Hjälp oss att hitta oregistrerade hjärtstartare och tipsa ägare om registret. Informera gärna om Hjärtstartarregistret på dina HLR-utbildningar.

Register med annan huvudman

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret

Svenska HLR-registret är ett nationellt kvalitetsregister som följer upp hjärtstopp på och utanför sjukhus, samt överlevarnas hälsa och livskvalitet. Utanför sjukhus rapporterar ambulanspersonal de fall där behandling med HLR och/eller defibrillering har påbörjats. För forskning och utveckling inom hjärtstoppsbehandling utgör registret en viktig kunskapskälla. Årsrapporten publiceras på shlr.registercentrum.se, och intresserade kan ta del av aktuell statistik, ladda ner tabeller och göra jämförelser mellan regioner och sjukhus på HLR LIVE. HLR-registret förvaltas av Registercentrum i Västra Götaland.

Defibrillering i samhället

På hlr.nu finns information om hjärtstartare, som råd om inköp, utbildningsnivå och placering. Hjärtstartare ska placeras på platser där det förväntas kunna ske ett hjärtstopp per 5 år. Det är till exempel flygplatser, buss- och färjeterminaler, tågstationer, idrottshallar och köpcentrum. Vid större publika evenemang och folksamlingar ska hjärtstartare finnas tillgänglig.

Hjärtsäker zon

Hjärtsäker zon är en standard utformad av Svenska Institutet för Standarder som kan laddas ner kostnadsfritt på sis.se. Standarden är utvecklad i samarbete med flera organisationer och beskriver hur hjärtstartare ska användas i offentlig miljö utanför sjukvården. En hjärtsäker zon innehåller krav och rekommendationer avseende hjärtstartare, skyltning, årlig HLR utbildning, underhåll, larmrutiner mm. Inom en hjärtsäker zon ska defibrillering kunna ske inom tre minuter från larm.

Skyltning av hjärtstartare

HLR-rådet rekommenderar i enlighet med internationell standard, en skylt som markerar var en hjärtstartare är placerad. På hlr.nu kan den grafiska manualen för skyltning av hjärtstartare laddas ner.

Frivilliga livräddarsystem

Flera regioner i Sverige har infört system med frivilliga livräddare som larmas ut av larmcentralen vid misstänkt hjärtstopp, för att utföra HLR, eller för att hämta närmaste hjärtstartare. Livräddarna fungerar som en kompletterande resurs till samhällets blåljusorganisationer. Studier visar att andelen livräddaringripanden ökar med denna typ av system och vilket har potential att öka överlevnaden. HLR-rådet stöder ett nationellt införande av frivilliga livräddare vid hjärtstoppslarm.